Geodeta Sieradz

Wznowienia regulacje granic

Wznowienie punktów granicznych polega na odszukaniu granic nieruchomości (kamieni granicznych bolców itp.) lub w przypadku ich zniszczenia na wznowieniu tych punktów na gruncie.

Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice miedzy sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu.
Wznowienie przebiegu granic polega więc na przywróceniu połączenia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych zgodnie ze stanem wynikającym z dokumentacji geodezyjnej posiadającej moc dowodową.

Sama czynność wznowienia znaków granicznych to procedura techniczna i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego. O czynności wznowienia granic geodeta zawiadamia zainteresowane strony.

Z czynności tych geodeta sporządza protokół, który powinien był spisany i odczytany w obecności stron oraz podpisany przez strony i przez geodetę uprawnionego. Wznowienie granic reguluje ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” art. 39 ust. 1-4.

Inne usługi

Mapy do celów prawnych

Mapy do celów prawnych

Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Obsługa inwestycji

Obsługa inwestycji