Geodeta Sieradz

Mapy do celów projektowych

Co to jest mapa do celów projektowych?

Jest to mianowicie opracowanie kartograficzne, które ma za cel posłużyć projektantowi (architektowi) do wykonania projektu budowlanego, polegającego na wrysowaniu na tę mapę projektu domu, garażu, budynku gospodarczego oraz wszelkich urządzeń„ budowlanych. Mapę tę wykonuje Geodeta. Aby możliwe było projektowanie nowego obiektu budowlanego, praca ta musi być wykonana na podkładzie z aktualnej mapy zasadniczej, wzbogaconej o wszystkie ważne obiekty i elementy dla projektanta.
Niezbędne materiały służące do wykonania mapy do celów projektowych otrzymujemy po uprzednim zgłoszeniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (t.j.  właściwego rejonowo Starostwa Powiatowego). Następnym krokiem jest ich analiza i przygotowanie niezbędnych danych do wyjścia w teren. Na danym obszarze objętym pomiarem dokonujemy jej porównania z treścią otrzymaną z Urzędu. Wszelkie zmiany nanosimy na tę mapę wraz z ich pomiarem.
Ostatnim etapem jest sporządzenie dokumentacji w postaci operatu technicznego wraz z wynikami tych prac i wykonanie powyższej mapy. Taka dokumentacja musi być skontrolowania i zweryfikowana.

Wyżej opisaną mapę wykonamy dla Państwa, a więc zapraszamy!!! 

Definicja

Należy przez to rozumieć opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz klauzulę urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Inne usługi

Mapy do celów prawnych

Mapy do celów prawnych

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości

Obsługa inwestycji

Obsługa inwestycji