Geodeta Sieradz

Mapy do celów prawnych

Rodzaje map geodezyjnych do celów prawnych

W zależności od zapotrzebowania na wykonanie mapy dla celów prawnych sporządzane są następujące rodzaje map:

1.    Mapy nieruchomości w granicach istniejących w celu:

2. Mapy przeznaczone do podziału pojedynczych bądź kilku nieruchomoÅ›ci sporządzane w celu:

3. Mapy scalania i podziału nieruchomości ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
4. Mapy podziału nieruchomości (gruntów) do wykupu lub wywłaszczenia:

5. Mapy do celów opiniodawczych, jako kopie mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub innej mapy, uzupełnione w miarę potrzeb odpowiednimi elementami graficznymi i opisowymi, w zależności od celu, dla którego są wykonywane.
6. Mapy nieruchomości przeznaczone do celów sądowych takich jak:

7. Inne mapy, uwzględniające specyficzne warunki i potrzeby.

Przy opracowywaniu map oraz rejestrów lub wykazów wykorzystuje się informacje zawarte w:

Dziennik Ustaw Dz.U.2020.1429 Akt obowiązujący Wersja od: 21 sierpnia 2020 r.

Rozdział  5

Mapa do celów prawnych

§  24.

 1.  Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się:
  1) mapy do celów prawnych:
  a) mapy z projektem podziału nieruchomości, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782),
  b) mapy z projektem scalenia i podziału nieruchomoÅ›ci, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  c) mapy z projektem podziału nieruchomoÅ›ci, do których nie mają zastosowania przepisy działu III rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwane dalej "mapami z projektem podziału nieruchomoÅ›ci rolnej lub leśnej",
  d) mapy z projektem scalenia gruntów,
  e) mapy z projektem wymiany gruntów,
  f) mapy klasyfikacyjne,
  g) mapy gruntów objętych wnioskiem w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, zwane dalej "mapami do zasiedzenia",
  h) mapy do ustalenia służebności gruntowych,
  i) inne opracowania geodezyjne do celów prawnych;
  2) rejestry lub wykazy zawierające dane dotyczące gruntów lub ich części składowych.
 2. Mapę do celów prawnych sporządza się w skali dostosowanej do obszaru objętego opracowaniem, zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie mniejszej niż 1:5000.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podpisuje kierownik prac geodezyjnych podpisem własnoręcznym, a w przypadku sporządzenia opracowań w postaci elektronicznej opatruje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

§  25. Przy opracowywaniu dokumentów, o których mowa w § 24 ust. 1, wykorzystuje się wyniki wykonanych pomiarów geodezyjnych oraz informacje zawarte w:

 1. materiałach zasobu, w tym w ewidencji gruntów i budynków;
 2. księgach wieczystych, aktach ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów;
 3. orzeczeniach sądowych;
 4. aktach notarialnych;
 5. decyzjach administracyjnych;
 6. dokumentach geodezyjnych i kartograficznych przechowywanych w archiwach państwowych lub będących w posiadaniu zainteresowanych stron.

§  26. Na treść mapy do celów prawnych składają się:

 1. informacje określające przebieg granic działek ewidencyjnych w powiązaniu z granicami działek sąsiednich oraz użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;
 2. numery działek ewidencyjnych, a także oznaczenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;
 3. dane określające zasięg i rodzaj istniejących lub projektowanych służebności gruntowych;
 4. istotne dla przedmiotu opracowania szczegóły terenowe.

§  27.

 1. Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej oprócz treści, o której mowa w § 26, zawiera:
  1) projektowane punkty i linie graniczne;
  2) oznaczenia projektowanych działek ewidencyjnych;
  3) wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących obiektów objętych podziałem, sporządzony zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków, który może był sporządzony także w formie odrębnego dokumentu.
 2. Elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projektowane służebności gruntowe przedstawia się na mapie kolorem czerwonym. Rodzaj służebności gruntowej określa się na mapie w formie opisowej.
 3. Jeżeli podział działki ewidencyjnej polega na wydzieleniu z niej działek o łącznej powierzchni do 33% powierzchni dzielonej działki, pole powierzchni działek wydzielanych oblicza się na podstawie numerycznego opisu przebiegu ich granic z dokładnością 0,0001 ha, zaś pole powierzchni pozostałej części działki podlegającej podziałowi może być obliczone jako różnica pola powierzchni tej działki i sumy pól powierzchni działek wydzielanych i zapisane z także samą precyzję zapisu, jak pole powierzchni działki podlegającej podziałowi wykazane w ewidencji gruntów i budynków.
 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio przy opracowaniu innych map do celów prawnych, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Zasięg istniejących służebności gruntowych wyróżnia się na mapach do celów prawnych linią przerywaną w kolorze brązowym, zaś rodzaj służebności gruntowej określa się na mapie w formie opisowej.

§  28. Integralną częścią mapy do celów prawnych jest jej opis, który stanowi w szczególności:

 1. tytuł mapy wskazujący cel opracowania;
 2. skala;
 3. połączenie obszaru opracowania;
 4. nazwa gminy;
 5. identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego;
 6. numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości;
 7. nazwa wykonawcy prac geodezyjnych;
 8. identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych;
 9. imię, nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych;
 10. 10) data opracowania mapy.

§  29. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się przy opracowywaniu map, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 100 i art. 108 tej ustawy.

Inne usługi

Obsługa inwestycji

Obsługa inwestycji

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze

Wznowienia regulacje granic

Wznowienia regulacje granic